تبریک به کسی که صاحب فرزند شده و جواب آن

«کسى که صاحب فرزندى شد، به او بگوید: «خداوند در آن چه که به تو عنایت کرده است، برکت بدهد، به تو توفیق شکرگزارى عطا فرماید، و امیدوارم که فرزندت به کمال برسد و تو از نیکى او بهره مند شوى»، و او در جواب بگوی: (برکت خداوند براى تو و بر تو باد! خداوند به تو پاداش نیک عطا فرماید و مانند این را نیز به تو بدهد و ثوابت را افزون فرماید».

API