دعای بدفالی

«الهى! هیچگونه بدفالى‌اى وجود ندارد مگر آنچه تو بخواهى (فال بد زدن هیچ تأثیرى ندارد) و بجز خیر تو، هیچ چیزى وجود ندارد، و بجز تو معبود دیگرى «به حق» نیست».

API