آنچه که مرکتب گناه باید بگوید و انجام دهد

«هر بنده‌اى که مرتکب گناهى شد، سپس خوب وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و از خدا طلب آمرزش نمود، خداوند او را می‌بخشد».

API