تکبیر، هنگام رمی جمرات با هر سنگریزه

«هنگام رمى جمرات سه گانه، با زدن هر سنگریزه، تکبیر بگوید، با پرتاب هر سنگریزه‌اى در رمى جمرات سه‌گانه تکبیر بگوید و سپس بعد از رمى جمرۀ اوّل «کوچک» و دوّم «وسط» رو به قبله بایستد و دست¬هایش را بلند کند و دعا نماید، آنگاه جمرۀ عقبه را رمی ‌کند و با زدن هر سنگریزه تکبیر بگوید و بدون توقف (براى دعا) راهش را ادامه دهد».

API