اعمالی که پس از دیدن رؤیا یا خواب بد باید انجام گیرد

1- «سه بار به طرف چپ خود فوت کند [فوتى که با کمى رطوبت آب دهان همراه باشد]». 2- «سه بار از شیطان و از شر آنچه که دیده است به الله پناه برد». 3- «در مورد آن با کسى صحبت نکند». 4- «پهلوى خود را جابجا کند».

«اگر خواست برخیزد و نماز بخواند».

API