دعای ترس از شرک

«بار الها! از اینکه با آگاهى براى تو شریکى قرار دهم، به تو پناه می‌برم، و اگر بدون آگاهى برایت شریک قرار دهم از تو آمرزش می‌خواهم».

API