دعا هنگام شنیدن آواز خروس و صدای الاغ

«هرگاه بانگ خروس را شنیدید، از الله فضلش را طلب کنید؛ زیرا او فرشته‌اى را دیده است، و هرگاه صداى الاغ را شنیدید، از شیطان به الله پناه ببرید؛ زیرا الاغ، شیطان را دیده است».

API