دعای پوشیدن لباس جدید

«الهى! ستایش براى تو است، تویى که این لباس را به من پوشاندى، از تو خیر آن را مى‌خواهم، و خیر آنچه را که براى آن ساخته شده است. و به تو از بدى آن و بدى آنچه که براى آن ساخته شده است پناه می‌برم».

API