تلقین لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ به شخص در حال احتضار

«هرکس آخرین کلامش لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ باشد، وارد بهشت می‌گردد».

API