ذکر هنگام داخل شدن به منزل

«به نام الله داخل شدیم، و بنام الله خارج گشتیم، و بر پروردگارمان توکل نمودیم».

API