دعای روزه دار که بر سفره حاضر شود و نخورد

«هرگاه یکى از شما دعوت شد، اجابت کند. اگر روزه‌دار بود، دعا کند، و اگر نه، غذا بخورد».

API