دعای موقع هول و هراس و پریشانی هنگام خواب

«به وسیلۀ کلمات کامل الهى «یعنی؛ کلام کامل و بی نقص خداوند»( ) از خشم و مجازات او، بدى بندگانش و سوسه‌هاى شیاطین و از اینکه آنها نزد من بیایند به خدا پناه می‌برم».

API