جواب کسی که بگوید: غَفَرَ اللهُ لَك

«خداوند تو را هم ببخشد».

API