دعای نشستن در میان دو سجده

«اى الله! مرا ببخش، مرا ببخش».

«بار الها! مرا ببخش. به من رحم کن، مرا هدایت کن، کوتاهى‌هاى مرا جبران کن، و به من عافیت و رزق عطا کن، و مقامم را رفیع گردان».

API