دعا هنگام پرداخت بدهی، برای طلبکار

«خداوند در خانواده‌ات و مالت برکت اندازد، همانا پاداش قرض دهنده، تشکر و اداى قرض اوست».

API