دعای موقع رعد و برق

«پاک و منزّه است آن ذاتى که رعد، پاکى‌اش را بیان می‌نماید و او را ستایش می‌کند، و فرشتگان نیز از بیم او، تسبیح می‌گویند».

API