دعای مسافر برای مقیم

«من شما را به خدایى می‌سپارم که امانتهایش ضایع نمی‌شود».

API