دعای کسی که از گروهی میترسد

«اى الله! تو در برابر دشمنان بهر طریق که می‌خواهى، مرا کفایت فرما».

API