دعای دیدن میوۀ تازه

«بار الها! در میوه‌هاى ما، شهر ما، و پیمانه‌هاى ما برکت عنایت فرما»

API