دعای هنگام افطار کردن

«تشنگى برطرف شد، رگها تَر شدند و پاداش ـ إن شاء الله ـ ثابت گشت».

«الهى! من از تو بوسیلۀ رحمتت که همۀ چیز را فراگرفته است، می‌خواهم که مرا بیامرزى».

API