هنگام دریافت خبر خوشحال کننده چه باید کرد

هنگامى که براى رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر خوشحال کننده‌اى می‌رسید، یا کارى باعث خوشحالى او می‌شد، براى اداى شکر خدا به سجده می‌افتاد».

API