دعای ورود به بازار

«هیچ معبودى بجز خداى یکتا وجود ندارد، او شریکى ندارد، پادشاهى و ستایش از آن او است. او زنده می‌کند و می‌میراند، و او زندهاى است که هرگز نمی‌میرد، نیک و بد در دست اوست، و او بر هر چیزى تواناست».

API