دعا برای کسی که بگوید: بَارَك اللهُ فِیك

«و خداوند در تو نیز برکت قرار دهد».

API