دعای هنگام غلتیدن از پهلو به پهلو در شب

«هیچ معبودى بجز الله «به حق» یکتا و قادر مطلق، وجود ندارد. پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست، خداوند شکست ناپذیر، بسیار آمرزنده».

API