دعا هنگام خارج شدن از منزل

«به نام خدا، بر خدا توکل کردم، و هیچ قدرت و توانائى جز از طرف خدا نیست».

«پروردگارا! من به تو پناه مى‌برم از اینکه خودم گمراه شوم، یا بوسیلۀ دیگرى گمراه شوم، و یا اینکه بلغزم، یا لغزیده شوم، یا ستم کنم، یا مورد ستم قرار گیرم، یا دچار جهالت شوم، یا با من به جهالت رفتار شود».

API