آنچه که مسلمان هنگام مدح شدنش بگوید

«بار الها! مرا بخاطر آنچه که مىگویند، مورد بازخواست قرار مده، و آنچه را که از من نمىدانند، بیامرز، و مرا بهتر از آنچه که دربارۀ من گمان می‌کنند بگردان».

API