دعا در موقعی که مرکب دچار مشکل شود

«به نام الله».

API