دعا برای کسی که لباس نو پوشیده است

«خدا کند این لباس را تا مدتى بپوشید، و کهنه نمائید، و خداوند تعالى به جاى آن، لباس دیگرى به شما بدهد. [یعنى؛ خداوند شما را از عمر طولانى برخوردار نماید]».

«لباس جدیدى را بپوشى، و زندگى نیکویى داشته باشى، و با شهادت از این دنیا بروى».

API