جواب کافری که عطسه زند و خدا را ستایش کند

«خدا تو را هدایت کند و اصلاح نماید».

API