تشهّد

«[فرمانروائى، رحمت و برکت و پاکى مخصوص الله است]، سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد اى پیامبر، سلام بر ما و کلیۀ‌ بندگان صالح خدا، من گواه مى‌دهم که هیچ معبودى بجز الله «به حق» وجود ندارد و محمّد صلی الله علیه وسلم بنده و رسول اوست».

API