ذکر پس از سلام نماز وتر

سه بار «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ» بگوید و بار سوم با صداى بلند و کشیده «رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ» را به آن بیفزاید

API