دعای تعجّب و امور خوشحال کننده

«الله، پاک و منزّه است».

«الله بزرگترین است».

API