دعا هنگام وزیدن باد

«بار الها! من از تو خیر این باد را می‌خواهم، و از شرّ آن به تو پناه می‌برم».

«الهى! من از تو خیر این باد، و خیر آنچه را که در آن قرار دارد، و خیر آنچه را که این باد براى آن فرستاده شده است، مسألت می‌نمایم، و از شرّ این باد، و شرّ آنچه در آن قرار دارد، و شرّ آنچه براى آن فرستاده شده است، به تو پناه می‌برم».

API