آنچه هنگام احساس درد گفته می‌شود

رسول الله صلی الله علیه سولم فرمودند: دستت را بر جایى که درد احساس می‌شود بگذار، و سه بار «بِسْمِ اللهِ» بگو: سپس هفت بار بگو: «من بـه خـدا و قدرتش پناه می‌برم از شرّ آنچه به آن دچار می‌شوم و از آن بیم دارم و می‌ترسم».

API