دعای بعد از خروج روح و بستن چشمان میت

«اى الله! فلان را ببخشاى (نامش را بزبان آورد)، و درجۀ او را در میان هدایت یافتگان، رفیع بگردان، و فرزندانش را در میان بازماندگان، سرپرستى کن، و ما و او را ببخشاى، اى پروردگار جهانیان، یا الله! قبرش را وسیع و منوّر بگردان».

API