دعای مسافر در موقع توقف بر جایی

«از شر! آنچه خداوند آفریده است، به کلمات کامل او پناه می‌برم».

API