دعای رکوع

«پروردگار بزرگم پاک و منزّه است». [سه بار هنگام رکوع].

«پروردگارا! تو پاک و منزّهى، خدایا تو را ستایش مى‌نمایم، الهى، مرا ببخشاى».

«بسیار پاک و منزّه است پروردگار فرشتگان و جبرئیل».

«پروردگارا! براى تو رکوع کردم، به تو ایمان آوردم، و به تو تسلیم شدم. گوش، چشم، مخ، استخوان، پى و رگم و تمام اعضاى بدنم براى تو خشوع و فروتنى نمودند».

«پاک است پروردگارى که مالک قدرت، فرمانروایى، بزرگى و عظمت است».

API