درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از تشهّد

«بار إلها! بر محمّد صلی الله علیه وسلم و آل محمّد درود بفرست همچنان که بر ابراهیم؛ و آل ابراهیم درود فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى. بار الها! بر محمّد و آل محمّد برکت نازل فرما همچنان که بر ابراهیم؛ و آل ابراهیم برکت نازل کردى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى».

«بار إلها! بر محمّد صلی الله علیه وسلم و همسران و فرزندانش درود فرست همچنان که بر ابراهیم؛ درود فرستادى، و بر محمّد و همسران و فرزندانش برکت نازل گردان همچنان که بر آل ابراهیم؛ برکت نازل فرمودى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى».

API