فضلیت درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم

رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «هرکس بر من یک درود بفرستد، خداوند بر او ده درود می‌فرستد».

همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «به زیارت قبر من عادت نکنید، بکله بر من درود بفرستید؛ زیرا هر جا که باشید درود شما به من می‌رسد».

«بخیل کسى است که نام مرا نزد او بگویند و بر من درود نفرستد».

و نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «خداوند فرشتگانى دارد که روى زمین مىگردند و سلام امتم را به من می‌رسانند».

و نیز پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: «هرکس که به من سلام دهد، خداوند روحم را به من بر مىگرداند تا جواب سلامش را بدهم».

API