دعای روزه‌دار برای خانواده‌ای که نزد آنان افطار کند

«روزه‌داران نزد شما افطار کنند، و نیکان غذایتان را بخورند، و فرشتگان بر شما درود بفرستند».

API