آنچه هنگام ترس گفته شود

«هیچ معبودى به جز الله «به حق» وجود ندارد».

API