اگر شخصی به روزه دار دشنام داد یا اهانت کرد بگوید:

«من روزه‌ام، من روزه‌ام».

API