ذکر پس از باریدن باران

«به فضل و رحمت الله بر ما باران نازل شد».

API