دعا برای کسی که به او دشنام داده‌ای

«بار الها! هر مؤمنى را که من به او ناسزا گفتهام، آن را براى او در روز قیامت، باعث قربت خود بگردان».

API