دعای هنگام باریدن باران

«بار الها! باران بسیار و سودمند نازل فرما».

API