دعای هنگام خارج شدن از توالت

«الهى! از تو آمرزش می‌طلبم».

API