دعای مهمان برای میزبان

«الهى! آنچه را که به ایشان ارزانى داشته‌اى، برکت ده و آنها را ببخش، و بر آنها رحم کن».

API