دعای پایان غذا

«سپاس خداى را که این غذا را به من خورانید بدون اینکه من قدرت و توانى داشته باشم».

«ستایش بسیار زیاد، پاکیزه و مبارک، خدایى را که بى نیاز است و درخواست از او همیشه ادامه دارد، و همه به او نیازمندند، پروردگارا! ستایش¬مان را قبول فرما».

API