ذکر بازگشت از سفر

«بجز الله معبود دیگرى «به حق» وجود ندارد، یگانه است، شریکى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، ستایش مخصوص اوست، و او بر هر چیز توانا است، توبه کنان، عبادتکنان و حمدگویان براى پروردگارمان، باز می‌گردیم، خداوند وعدهاش را تحقق بخشید، بنده‌اش را نصرت کرد و به تنهایى گروهها را شکست داد».

API