دعای قبل از همبستری با همسر

«به نام الله! خدایا! ما را از شیطان دور بدار، و شیطان را از آنچه به ما عنایت می‌فرمائى [یعنى فرزند] محروم کن».

API